מדיניות פרטיות

תקנון

אנו מודים לך על שבחרת להשתמש בפלטפורמת לנסי בין היתר על-מנת להשתמש בשירות הזמנת אמבולנס בקליק

אנא קרא בעיון את תנאי השימוש בפלטפורמה (חלק א’) ואת תנאי השימוש בשירות (חלק ב’), ובמידה וקראת והבנת והינך מסכים לכל התנאים, אנא סמן “אני מסכים” במקום הרלוונטי בתחתית העמוד.

חלק א’- תנאי שימוש בפלטפורמת לנסי

פלטפורמת לנסי (להלן: “הפלטפורמה”) והאפליקציה אשר מסופקת לך, לשימושך או לצורך הורדה באמצעות הפלטפורמה ו/או באמצעות המכשיר הנייד שלך (להלן: “האפליקציה”), שייכים לחברת אמבולנס בקליק בע”מ (“אנו” או “החברה”).

אנו מודים לך על שבחרת להשתמש בפלטפורמה. הפלטפורמה מתווכת באמצעות אפליקציה סלולרית בין לקוחות אשר מעוניינים להזמין שירותי אמבולנס  מצד אחד, לבין חברות אמבלונס פרטיות 

הפלטפורמה באמצעות האפליקציה מאפשרת דרך אמינה, מהירה, ובטוחה לבצע הזמנות אמבולנס  ממקום למקום. הפלטפורמה מאפשרת למזמינים לאתר ולהתקשר עם חברות אמבלונס עצמאיים המעוניינים לבצע שירותי אמבולנס, והכול על מנת, בין היתר, ליתן מענה מהיר וזמין , עבור מזמינים, (להלן: “השירותים”).

בעצם השימוש בפלטפורמה ו/או הכניסה לאפליקציה, הורדת האפליקציה והשימוש בשירותים, הנך מעיד על הסכמתך המוחלטת לתנאי השימוש המופיעים באפליקציה (להלן: “תנאי השימוש”) וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה בעת השימוש. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים שיופיעו במסכי האפליקציה, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש פלטפורמה ו/או באפליקציה, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

הוראות הסכם זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידך, במסגרת השימוש בפלטפורמה, לרבות שימוש באפליקציה ו/או בשירותים, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה והפלטפורמה, יגברו הוראות ההסכם.

1.כללי

1.1 מטרתם של תנאי השימוש הינה להסדיר את האופן בו יכולים המשתמשים להשתמש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים.

1.2 החברה רשאית לשנות תנאי מתנאי השימוש בכל עת תוך מתן הודעה על השינוי באפליקציה. המשך השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים לאחר ההודעה בדבר השינוי מהווה הסכמה מצדך לשינוי תנאי השימוש.

 1. הרשמה ושימוש בפלטפורמה

2.1 מובהר בזאת, כי השימוש בפלטפורמה כדי לקשר בין מזמינים יהיה זמין אך ורק עבור משתמשים שנרשמו לאפליקציה והסכימו לתנאי השימוש והפרטיות של האפליקציה. לאחר סיום הליך ההרשמה, מזמינים יהיו זכאים לעשות שימוש באפליקציה ולתאם הזמנת שליחויות באמצעותה. מזמין שלא נרשם לאפליקציה בהתאם לתנאי השימוש, וכן משתמש שחברותו בפלטפורמה הופסקה, לא יהיו רשאים לעשות שימוש בפלטפורמה ולהשתתף בשירותים הניתנים באמצעותה. החברה תהא רשאית לחסום את גישתך לאפליקציה, ו/או לחלק מ- או לכל השירותים המוצעים באמצעותה, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק או בהסבר. חסימת גישתך לפלטפורמה ו/או לאפליקציה ו/או לשירותים עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות תנאי השימוש או את הוראות הדין, או במקרה בו תפגע או תנסה לפגוע בהתנהלותה התקינה של האפליקציה, המשתמשים האחרים, ו/או צד שלישי כלשהו.

2.2 אם נחסמה גישתך לפלטפורמה כאמור, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם באפליקציה תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. לתשומת לבך כי רישום לאפליקציה תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי החוק.

2.3 הרשמה של משתמשים באפליקציה תתבצע, תוך מסירת פרטים אישיים, לרבות שם פרטי ושם משפחה, פרטי כרטיס אשראי הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף בכל תקופת השימוש באפליקציה, כתובת דואר האלקטרוני, כתובת למשלוח דואר רגיל (להלן: “מידע אישי”), והכול בכפוף לשימוש בטלפון חכם.

2.4 מובהר בזאת כי נעשה שימוש בחלק מהמידע האישי למטרת זיהוי, המזמין ו/או מיופה כוחו, ולשם הגשמת מטרה זו מידע זה עשוי להיות מוצג בפני משתמשים אחרים, לרבות המשתמשים.

2.5 על המשתמש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע מהמשתמש את האפשרות להשתמש באפליקציה ו/או השירותים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עם המשתמש. המשתמש מתחייב לעדכן את המידע האישי מיד לאחר כל שינוי בו.

2.6 החשבון הינו אישי ואסור להעבירו ו/או לאפשר לאחר שימוש בו. אין להשתמש בחשבון של משתמש אחר ו/או להזדהות כמשתמש אחר. במקרה ונודע לך על שימוש בלתי מורשה באפליקציה ו/או בחשבונך יש לידע את החברה באופן מידי ולבטל על פעולה בלתי מורשית שנעשתה כדי למזער את הנזק.

3.הזמנת האמבולנס על-ידי המזמין

3.1 כל הזמנת, ביטול, שינוי, עדכון ו/או אישור של הזמנת אמבולנס וכל פעולה אחרת הקשורה להזמנה  וכן כל זיכוי ו/או תשלום עבור השירותים תבוצע באמצעות האפליקציה בלבד.

3.2 בעת הזמנת השירותים, המזמין יפרט באפליקציה את פרטי ההזמנה , לרבות הכתובת המדויקת של היעד וכן יציין כל מידע רלוונטי לביצוע ההזמנה.

5.הספקים  ואחריותם

5.1 הספקים  אליהם תופנה באמצעות הפלטפורמה ו/או האפליקציה, הינם קבלנים עצמאיים אינם מועסקים על-ידי החברה. הם אינם משמשים כנציגים ו/או שלוחים של החברה, והחברה אינה משמשת כנציגתה ו/או שלוחה של הספקים  בשום צורה ואופן. החברה משמשת כ”פלטפורמה” המתווכת בין הספקים לבין המזמינים ואינה מעורבת, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בהזמנות שתתבצע, ככל שתתבצע, בין הספקים למזמינים ו/או לבין צד שלישי כלשהו.

5.2 בשימוש הפלטפורמה, הספקים  מסכימים ומתחייבים כי יש להם הניסיון, ההרשאות, ההכשרה והידע הרלוונטיים לאספקת שירותי הסעה באמבלנס על-ידיהם, וכי אלה יקפידו בכל עת על תודעת שירות גבוהה ואדיבה, כפי שמצגים והתחייבויות אלו באות לידי ביטוי בתנאי השימוש שלהלן. עוד מתחייבים הספקים  כי הם מחזיקים ויחזיקו בתוקף במהלך תקופת ההסכם, בכלל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע ההזמנות , לרבות כיסוי ביטוחי נאות בקשר לכך ולפעול בהתאם להנחיות משרד התחבורה כפי שהינן או כפי שישתנו מעת לעת.

5.3 המשתמשים מסכימים כי לאחר ביצוע ההזמנה  על ידי ספק כלשהו, תינתן למזמין האפשרות לדרג את הספק  וכן למשב את אופן ביצוע ההזמנה על ידו (להלן: “פידבק”). החברה תהא רשאית לאסוף את כל הפידבקים ולהרכיב מספר ו/או סקאלה ויזואלית אשר תייצג את דירוג האובייקט המדורג (להלן: “דירוג”) ולפרסם את הדירוג. הדירוגים הינם אינדיקאטורים משמעותיים למוניטין של הספק וברם, הינך מצהיר ומתחייב כי כל הסתמכות על הפידבק או תהא על אחריותך בלבד וכי תישא בכל סיכון בקשר עם כך.

5.4 הינך מתחייב להימנע מ: (א) לעשות כל מעשה אשר יפגע בשלמות והגינות מערכת הפידבק; (ב) לאיים על כל צד שלישי, לרבות ספק  או מזמין, להשאיר פידבק שלילי או ניטראלי אם דרישותיו לא יתקבלו על-ידי אותו הצד; או (ג) להעצים בצורה מלאכותית את הפידבק שלך כשליח ו/או של כל ספק  אחר, לרבות כל שימוש בזהויות פיקטיביות מכל סוג.

5.5 אנו שומרים על זכותנו למחוק ספקים  עם דירוג נמוך.

5.6 אנו מסתמכים, באופן מלא ומוחלט, על המצגים וההתחייבויות שסופקו לנו על-ידי הספקים  בהתאם לתנאי השימוש בפלטפורמה ובאפליקציה, וכן על הפידבק הניתן ע”י המזמינים, לצורך הערכת מידת התאמתם של הספקים  לצרכי המזמינים. למען הסר ספק, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא את החובה, לבצע בדיקות נאותות מסוימות, לרבות בדיקות רקע שונות (ולרבות בחינת רישיונות, ביטוחים ו/או מסמכים אחרים) , אך איננו מתחייבים כי הספקים, רשאים, מורשים, ו/או מסוגלים לבצע את ההזמנות  באופן שיתאים לצרכיך.

5.7 הספק  אחראי באופן בלעדי לכל אובדן ו/או נזק הנגרם בעקבות רשלנות רבתי או בזדון בביצוע ההזמנה  וכרטיס האשראי משמש כבטחון, המוגבלת לשווי המובטח של ההזמנה או לסכום כולל של פי [2] משווי התמורה בגין ההזמנה , הגבוה מבניהם.

5.8 הספק  מצהיר ומאשר כי ככל והשליחות מתבצעת באמצעות שימוש בכלי רכב, קיים ברשותו רישיון נהיגה בתוקף וכן רישיון רכב וביטוח בתוקף כנדרש על פי חוק לשם ביצוע השליחות וכי אין כל מניעה, חוקית או אחרת, לביצוע השליחות על ידו.

 

5.9 המע”מ המשולם על ידי המזמין מועבר על ידי החברה ישירות לרשויות המס, התשלום שמתקבל אצל הספק  נקי ממע”מ. הספק מתחייב לשאת בכל תשלומי המיסים החלים עליו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים החלים עליו לרשויות ו/או לכל גורם אחר מכוח הדין.

5.10 הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע ו/או הסכם שייקשר בינך לבין כל משתמש, והנך משחרר בזאת את החברה, שותפיה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה, טענה, תביעה, ו/או דרישה בקשר להפסדים, נזקים, ו/או הוצאות הנובעות מ- ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של הספקים  ו/או המשתמשים, לפי העניין.

5.13 מובהר בזאת כי ככל שלאחר קבלת פרטי יצירת הקשר של המשתמשים באמצעות האפליקציה, המזמין ו/או הספק הרלוונטיים יגיעו להסכם כלשהו, החברה אינה אחראית להסכם כאמור בשום צורה שהיא, היא אינה צד להסכם זה ולא תחול עליה החובה לדאוג לאכיפתו ו/או לקיומו.

6.תשלומי מחיר עסקה

6.1 לאחר ביצוע ההזמנה  יפיק השליח חשבונית כנגד השלמת השליחות, וזאת תעמוד לזכות חשבון התשלומים השוטפים של השליח בחשבון המשתמש שלו באפליקציה (להלן: “החשבון השוטף”). הסכום הכולל של החשבון השוטף ישולם בסוף כל חודש כנגד הצגת החשבוניות עבור השליחויות שבוצעו לחברה.

6.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע לספקים  בונוסים, מבצעים ותגמולים בהתאם ליעדי ביצוע שיוגדרו על-ידי החברה מעת לעת.

6.3 הספק  מתחייב להיות אחראי בצורה בלעדית לספק במישרין למזמין חשבונית טרם אספקת השליחות, שתכלול, בין השאר, את מחיר העסקה המלא לאותה שליחות ספציפית (להלן: “החשבונית”).

6.4 כנגד החשבונית, יוכל המזמין להשלים את ביצוע התשלום עבור השירותים.

6.5 מובהר ומוסכם כי כל הסכומים המועברים לזכותך אינם נושאים כל ריבית ו/או הצמדה, וכי הינך מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר למנגנון התשלום, לרבות טענות בנוגע לתאריכי היעד לפירעון ו/או לדחיית התשלום כמפורט בסעיף זה.

6.6 בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומוסכם כי החברה לא תחויב בתשלומי ריבית והצמדה בגין דחיית תשלומים ו/או העברות למשתמש כלשהו לפי סעיף 6 זה, והינך מוותר בזאת על טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

6.7 ביטול ו/או פקיעת תוקף הסכם זה מכל סיבה, לא יפגע בהוראות סעיף ‏6 זה.

אחריות במקרים של אובדן או נזק

 

7.1 באם הספק  יגרום נזק למאן דהוא , על המזמין לפנות לחברה במייל בכתובת info@lanci.co.il או לפנות באתר האינטרנט של החברה באמצעות טופס “צור קשר”, ובכלל זאת לפרט בפנייתו את טיב האובדן ו/או הנזק ולכלול בין היתר תמונות המעידות על הנזק ו/או האובדן בהקדם האפשרי. תלונות המזמין תועברנה לתגובת הספק , והחברה, בהתאם לתקנון זה ועל פי שיקול דעתה, תכריע במחלוקת. הכרעת החברה תהווה הכרעה סופית ומחייבת עבור הצדדים.

7.3 על אף האמור לעיל, במקרים של כוח עליון, פגעי טבע, שביתות, מעשי איבה, מלחמה, תאונות ונסיבות פוטרות אחרות, אשר אינן בשליטת השליח ו/או כאלה כי הספק  לא יכול היה לצפותן (להלן: “נסיבות פוטרות”), המזמין פוטר את החברה והספק באופן מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות בגין אובדן ו/או נזקים שנגרמו כתוצאה מנסיבות פוטרות אלו. במקרים בהם כתוצאה מנסיבות פוטרות לא תבוצע ההזמנה , המזמין לא יחוב בדמי השליחות והספק  לא יזוכה בדמי השליחות והמשתמשים מוותרים על כל טענה לנזק, פיצוי ו/או תשלום כלשהו למען החזר דמי המשלוח ששולמו, אם שולמו.

 1. הגבלת אחריות החברה

8.1 הפלטפורמה והאפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS) ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המגבלות הכרוכות בשימוש בהם ו/או ביכולת לצרוך שירותים ו/או כי השירותים המסופקים בפלטפורמה ו/או באפליקציה לא הותאמו לצרכיך.

8.2 החברה לא תישא בכל אחריות לפי הסכם זה ו/או כל פי שום דין, לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמשים ו/או לצד ג’ כלשהו, במישרין או בעקיפין, עקב מעשיהם או מחדליהם של המשתמשים באפליקציה, לרבות נזק ישיר או עקיף למשלוח ו/או אובדן משלוח, מחלוקות בין מזמין לשליח, אובדן הכנסה, רווחים, מידע מכל סוג, נזקי גוף, נזקי רכוש, מוות ו/או פגיעה בפרטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה נותנת מצג כלשהו לגבי טיב ואיכות השירותים. לתשומת לבך כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה. מובהר בזאת שהגבלה זו תחול גם באם התריעו בפני החברה באופן מפורש ומלא על נזק ו/או שימוש שכזה וכי הגבלה זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או אחרת.

8.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏8.2, באם החברה תימצא אחראית כלפי משתמש או צד ג’, אחריותה של החברה לא תעלה, בכל מצב, על סכום של פי שלושה מהסכום אותו שילם המזמין בגין אותה הזמנה  או שווי של 500 ₪, הנמוך מבניהם, והמשתמש ישפה ויפצה את החברה בגין כל סכום מעבר לסכום הנ”ל שיפסק נגדה כתוצאה מתביעת המשתמש ו/או צד ג’.

8.4 החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את הפלטפורמה והאפליקציה והשירותים המסופקים באמצעותה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות הפלטפורמה, האפליקציה והשירותים מותנית בצדדים שלישיים כאמור, לרבות המשתמשים ובעלי הזכויות ברכיבי הצדדים השלישיים כאמור, ייתכן והפלטפורמה ו/או האפליקציה ו/או השירותים המסופקים באמצעותן לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב האמור לעיל.

 1. שיפוי ופיצוי

9.1 הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם הפלטפורמה, האפליקציה, השירותים, המשתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

10.שימושים מותרים

10.1 הנך רשאי לעשות בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים שימוש אישי בלבד, וזאת בתנאי שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות הסכם זה ובהוראות הדין. לתשומת לבך כי הנך האחראי הבלעדי על השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים בה.

10.2 אין להתחזות לאדם אחר 

 

10.3 במסגרת השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים בה, עליך להימנע מביצוע הפעולות הבאות: (א) שימוש לא חוקי או לא מורשה בפלטפורמה ו/או באפליקציה, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת; (ב) כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותה התקינה והסדירה של האפליקציה ו/או במי מהמשתמשים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או בזכויותיהם; (ג) פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation), שינויים, תרגומים, התאמות, או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האפליקציה ו/או הפלטפורמה; (ד) יצירת יצירות נגזרות ו/או עדכוני גרסה ו/או התאמות כלשהן לרכיב כלשהו של הפלטפורמה ו/או האפליקציה; (ה) פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם; (ו) פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה, של משתמשים אחרים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לפלטפורמה ו/או לאפליקציה, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת הפלטפורמה ו/או האפליקציה ו/או השירותים, בעיצוב האפליקציה, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה; (ז) כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים אחרים, ו/או צדדים שלישיים כלשהם; (י) מתן דירוג (כהגדרתו להלן) שלא משקף הערכה מהימנה ובתום לב של רמת השירות של השליח הרלוונטי, עקב ניסיון אישי עמו, במטרה לשפר את המוניטין שלו או לפגוע בו; וכן אין לבצע כל ניסיון לאכוף את האפליקציה ע”י תשלום במזומן ו/או כל אמצעי תשלום אחר.

10.4 לתשומת לבך כי אי עמידתך בתנאי פסקה זו חושפת אותך לאחריות פלילית ו/או אזרחית ותהיה/תהיי צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

11.קניין רוחני

11.1 כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה, באפליקציה, ובתכנים המועברים באמצעותם הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש בפלטפורמה, באפליקציה ובכל הכלול בה כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים להם, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים שלהם, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלתם, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: “הקניין הרוחני”).

11.2 הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי שלהם, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים על גבי הפלטפורמה ו/או האפליקציה בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

11.3 בעת שימושך בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

 1. שינויים בתנאי השימוש

12.1 החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, לשיקול דעתה הבלעדי. לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בהסכם ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של הפלטפורמה ו/או האפליקציה. שינויים בתנאי השירות שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי הפלטפורמה ו/או האפליקציה. המשך שימושך בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או השימוש בשירותים הניתנים בה לאחר עריכת השינויים בהסכם כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים. אם אינך מסכים למי מתנאי ההסכם החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בפלטפורמה, באפליקציה ו/או לרכוש שירותים כלשהם.

 1. תקופת תנאי השימוש וביטולם

13.1 תנאי שימוש אלה יעמדו בתוקף החל ממועד כניסתך לפלטפורמה ו/או לאפליקציה ו/או רכישת השירותים, ועד אשר יבוטלו לבקשתך (להלן: “תקופת תנאי השימוש”).

13.2 בסיום תקופת תנאי השימוש, הנך נדרש לחדול באופן מידי משימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה.

 1. יחסי עובד מעביד

14.1 מובהר ומוסכם בפרוש כי אין בהסכם זה ו/או במתן השירות להחיל יחסי עובד-מעביד, יחסי שותפות, יחסי סוכנות, יחסי שליחות או יחסים אחרים השונים באופן כלשהו מאלו המוגדרים בהסכם זה בין החברה למשתמשים ו/או בינם לבין עצמם. המשתמש מתחייב להימנע מכל מעשה ו/או מחדל העלולים ליצור רושם שכזה וכן לשפות ולפצות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרם לה עקב הפרת סעיף זה ו/או טענה כנגדה בהקשר זה ללא כל הגבלה.

 1. סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם הפלטפורמה, האפליקציה, השירותים, המזמינים, השליחים ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם הפלטפורמה, האפליקציה, השירותים, המזמינים, השליחים, ו/או תנאי השימוש, הנו הדין הישראלי בלבד.

 1. פניה לחברה

17.1 בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האפליקציה ו/או הפלטפורמה, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: info@lanci.co.il

חלק ב’- תנאי שימוש בשירות לנסי ללקוחות

השימוש בשירות ובפלטפורמה כפוף לתנאי השימוש האפליקציה 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש בשירות לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה, הפלטפורמה ו/או השירות, יגברו הוראות תנאי השימוש בשירות.

השירות באמצעות הפלטפורמה מאפשר למזמינים כמוך (להלן: “אתה” או “הלקוח”) לאתר ולהתקשר עם ספקים  עצמאיים המעוניינים לבצע שירותי הזמנת אמבולנס באופן מהיר וזמין.

בעצם השימוש בפלטפורמה ו/או הכניסה לאפליקציה, הורדת האפליקציה והשימוש בשירותים, הנך מעיד על הסכמתך המוחלטת לתנאי השימוש המופיעים באפליקציה (להלן: “תנאי השימוש”) וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה בעת השימוש. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים שיופיעו במסכי האפליקציה, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש פלטפורמה ו/או באפליקציה, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.

מובהר בזאת כי השימוש בשירות יהיה זמין אך רק עבור לקוחות שהתקינו את האפליקציה ונרשמו לשירות והסכימו לתנאים. החברה שומרת על זכותה לחסום גישתו של כל לקוח לאפליקציה ו/או לשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בנימוק או בהסבר, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהלקוח הפר את הוראות התנאים או את הוראות הדין, או במקרה בו הלקוח יפגע או ינסה לפגוע בהתנהלותם התקינה של האפליקציה, השירות, לקוחות אחרים, המשתמשים, השליחים, ו/או צד שלישי כלשהו.

הוראות הסכם זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידך, במסגרת השימוש בפלטפורמה, לרבות שימוש באפליקציה ו/או בשירותים, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האפליקציה והפלטפורמה, יגברו הוראות ההסכם.

 1. כללי

18.1 מטרתם של תנאי השימוש הינה להסדיר את האופן בו יכולים המשתמשים להשתמש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים.

18.2 החברה רשאית לשנות תנאי מתנאי השימוש בכל עת תוך מתן הודעה על השינוי באפליקציה. המשך השימוש בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו/או בשירותים לאחר ההודעה בדבר השינוי מהווה הסכמה מצדך לשינוי תנאי השימוש.

 1. תנאים ספציפיים לשימוש בשירות על-ידי הלקוחות

19.1 לאחר התקנת האפליקציה, או במידה והאפליקציה כבר מותקנת על-גבי המכשיר של הלקוח, ינותב הלקוח לחלון בו יש לבצע הרשמה לשירות. לאחר השלמת התהליך, הלקוח יהא זכאי לעשות שימוש באפליקציה ולצורך את השירות.

19.3 ככל שהותקנה האפליקציה והושלמה ההרשמה לשירות, לחיצה על הלינק כאמור תהווה אישור של הלקוח כי ברצונו לעשות שימוש בשירות בכדי לתאם את ההזמנת אמבולנס  לספק זמין, 

19.4 כל הזמנה, ביטול, שינוי, עדכון ו/או אישור הזמנה וכן כל זיכוי ו/או תשלום עבור השירות וכל פעולה אחרת הקשורה להזמנה  תבוצע באמצעות האפליקציה בלבד. במידה ונתבצע שינוי, ביטול ו/או עדכון לאחר אישור הזמנת השליחות, ייתכן והלקוח יחויב בתשלום נוסף.

1919.6 ביטול הזמנה עד למועד הגעת הספק  לנקודת האיסוף לא יהא כרוך בתשלום דמי השירות. ביטול הזמנה לאחר הגעת האמבולנס  לנקודת האיסוף יהא כרוך בחיוב בהתאם לאמור בנספח אפיון השירותים. מובהר, כי לא יהא ניתן לבטל את השירות לאחר איסוף האדם  מנקודת האיסוף. הבהרות אלו תפורסמנה בתנאי השימוש ו/או במסכים נוספים על-גבי האפליקציה.

 

 1. התמורה

20.1 הלקוח יחויב בעמלת שירות בגובה ובתנאים המפורטים במחירון באפליקציה. (להלן: “המחירון”).

 

 1. הגבלת אחריות החברה

21.1 האמור בס’ 8 לתנאי השימוש בפלטפורמה לעניין הגבלת אחריותה של החברה יחול גם לגבי השירות, בשינויים המחויבים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לך כי השירות הינו על בסיס As-Is, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין המגבלות הכרוכות בשימוש בהם ו/או ביכולת לצרוך אותו ו/או כי השירות המסופק לא הותאם לצרכיך, והינך מסכים כי החברה לא תישא בכל אחריות לפי תנאי השימוש בשירות, לרבות נזק ישיר או עקיף.

 1. שינויים בתנאי השימוש

22.1 החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בשירות בכל עת, לשיקול דעתה הבלעדי. לתשומת לבך כי שינויים מהותיים בתנאי השימוש בשירות ילוו בהודעה מוקדמת על כך במסך הבית של הפלטפורמה ו/או האפליקציה. שינויים בתנאי השימוש בשירות שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי הפלטפורמה ו/או האפליקציה. המשך שימושך בשירות, בפלטפורמה ו/או באפליקציה ו לאחר עריכת השינויים בהסכם כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש בשירות החדשים. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש בשירות החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בשירות, בפלטפורמה, ו/או באפליקציה.

 1. תקופת תנאי השימוש בשירות וביטולם

23.1 תנאי השימוש בשירות יעמדו בתוקף החל ממועד הרשמתך לשירות, כניסתך לפלטפורמה ו/או לאפליקציה ו/או רכישת השירותים, ועד אשר יבוטלו לבקשתך (להלן: “תקופת תנאי השימוש בשירות”).

23.2 בסיום תקופת תנאי השימוש בשירות, הנך נדרש לחדול באופן מידי משימוש בשירות.

 1. פניה לחברה

24.1 בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם השירות, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת:info@lanci.co.il

 

בכבוד רב,